سلام یار

پیامبران

دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۰۲ ب.ظ
ابراهیم، موسی، و عیسی در نزد محمد پیامبر. از یک مینیاتور ایرانی (قرون وسطی)

پیامبر یا پیغامبر در ادیان ابراهیمی، به دریافت‌کننده و بیان‌کننده وحی گفته می‌شود. پیامبر عبارت فارسی جامعی است که تا حدودی با نبی در ادبیات قرآنی هماهنگ است با این تفاوت که نبی، حداقل شرایط پیامبری یعنی غیب‌آگاهی وحیانی را داراست.

دیدگاه اسلام[ویرایش]

پیامبر در اسلام به معانی زیر است:

  • نبی: غیب‌آگاه در زمینه وحی
  • رسول: فرستنده
  • معانی متعدد دیگر: منذر، مبشر و ...

نبی اعم از رسول است. نبی پیک الهی و فرد دارای خبر مهم است که خواب می‌بیند و در خواب به او وحی می‌شود و همیشه ملزم به ابلاغ نیست ولی رسول پیک ویژه الهی است که ملک وحی بر او نازل می‌شود و او ملک را می‌بیند و با او سخن می‌گوید و مأمور به ابلاغ است. طبق حدیثی ۳۱۳ نفر از انبیای الهی رسول بودند؛ و طبق قرآن ۵ نفر از رسولان برتر (اولوالعزم) هستند.[۱]

ادیان در قرآن[ویرایش]

ادیان الهی همان شرایعی است که توسط پیامبران اولوالعزم برای بشریت آورده شده است وهرگونه شریعت دیگرجزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیکی ازادیان یادشده بازمیگردد

ادیان الهی بشرح زیراست

۱-صابئین:گروه کوچکی که ازپیروان حضرت نوح بوده که دربخشی ازجنوب کشوردرحوالی اهواززندگی میکنندوتوجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروان ادریس نبی ونوح پیامبرمیدانندومنسوب به صاب بن نوح اند.[۲]و[۳]

۲-مجوس(زردشتی):ازحضرت ابراهیم ودین حنیف اودرتاریخ سابقه‌ای جززردشتیان باقی نمانده است مورخان می‌گویندزرتشت ازپیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیان به آتش بخاطرسردشدن آن برابراهیم بوده است زردشت راپیامبرایرانیان میدانند. درخصوص زردشت روایاتی دراسلام وجوددارد.[۲]و[۴]

یک-ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه وکتاب احرقوه.[۵]

دو-قدانزل الله الیهم کتاباوبعث الیهم نبیا[۶]

سه-سنوابهم سنه اهل الکتاب[۷] قبل اززردشت پیامبران دیگری بوده‌اند. برخی ازادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدین زردشتند

۳-یهودیت(کلیمی): دین یهودی شریعت حضزت موسی است که امروزه حدودبیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریکا اروپاواسرائیل سکونت دارند.[۸]و[۹]

۴-مسیحیت(نصرانی):مسیحیت شریعت حضرت عیسی است که بیش از یک میلیاردنفرپیرودر جهان دارد.[۱۰]و[۱۱]

۵-اسلام:اسلام شریعت پیامبراسلام است ودین مسلمانان که تاپایان جهان ادامه دارد. هم اکنون بیش ازیک میلیاردمسلمان دربیش از۵۰کشور اسلامی وسایرکشورهازندگی می‌کنند[۱۲]

پیامبر در قرآن[ویرایش]

قرآن دراین‌باره می‌گوید: «ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه به او وحی کردیم: خدایی جز من نیست. پس تنها مرا بپرستید.» (انبیاء، آیه ۲۵)

پیامبران نیز مانند دیگران بشرند، زندگی می‌کنند و می‌میرند و تفاوت در این است که به آنها وحی می‌شود. قرآن در این باره می‌گوید: «بگو جز این نیست که من هم انسانی مثل شما هستم، که به من وحی می‌شود.» (کهف، آیه ۱۱۰).

اقسام پیامبران

طبق روایات تعداد ۱۲۴۰۰۰پیامبر وجودداشته اندکه براساس محدوده فعالیت خود ودینی که آورده اند بر۴گونه اند

۱-نبی:که برهمه پیامبران اطلاق میگردد

۲-رسول: ازمیان پیامبران تعداد۳۱۳ نفر رسول اند که حوزه ماموریت آنان منطقه خاصی بوده است

۳-اولوالعزم:ازمیان رسولان تعداد۵نفر بوده که صاحب شریعت ودین بوده اندنوح-ابراهیم-موسی-عیسی ومحمد

۴-خاتم الانبیا:ازمیان این ۵نفر محمد آخرین پیامبر ودین او خاتم ادیان دیگر است [۱۳]و[۱۴]و[۱۵]و[۱۶]

معجزات پیامبران[ویرایش]

تعریف[ویرایش]

معجزه یااعجازاز ریشه لغوی عجز به معنی ناتوانی گرفته شده‌است[۱۷] و در اندیشه اسلامی، معجزه امر خارق‌العاده‌ای است که از راه علل ماوراء طبیعی با اراده خدا از شخص مدّعی نبوت به نشانه صدق ادّعای وی، همراه با مبارزه طلبی ظاهر می‌شود[۱۸]

اقسام[ویرایش]

۱-معجزات اثباتی (تخویفی):همه پیامبران خدا برای اثبات ادعای خود از معجزاتی متناسب با وضعیت فرهنگی و اجتماعی مردم دوران خود، بهره گرفته‌اند. همچنین تشویق ایمان آورندگان و ترساندن منکران نیز جهت دیگری برای آوردن این دسته از معجزات پیامبران بوده است.

۲-معجزات پیشنهادی (اقتراحی):بخش دیگری از معجزات انبیای الهی با پیشنهاد مردم صورت پذیرفته است. این درخواست‌ها گاهی خالی از هرگونه غرض ورزی و لجاجت بوده و تنها برای کسب اطمینان و یافتن حقیقت صورت گرفته است.[۱۹]و[۲۰]

معجزات انبیا[ویرایش]

درقرآن وکتاب عهدین ببرخی ازمعجزات پیامبران اشاره شده است.

۱-نوح:کشتی وطوفان[۲۱]و[۲۲]

۲-هود:عذاب قوم او[۲۳]و[۲۲]

۳-صالح:ناقه اووعذاب قوم[۲۴]و[۲۲]

۴-ابراهیم:سردشدن آتش براو زنده کردن مرغ‌های چهارگانه به اذن خداوند متعال[۲۵]و[۲۶]و[۲۲]

۵-لوط:عذاب قوم او[۲۷]و[۲۲]

۶-شعیب: عذاب قوم او[۲۸]و[۲۲]

۷-یوسف:پیراهن یوسف[۲۹]

۸-ایوب:برگشت بوضعیت اول[۳۰]و[۲۲]

۹-زرتشت خندیدن بهنگام تولدو روشن کردن آتش بدون چوب و سندل و کاشتن درخت سرو غول پیکری در کشمر با فروکردن عصا در زمین و گاتاها.[۳۱] و[۳۲][۳۳]

۱۰-موسی:عصا-یدبیضا-طوفان-جراد-قمل-ضفادع-خون-شکافتن دریا-طوردربالا[۳۴] و[۳۵]و[۲۲]

۱۱-داود:تسخیرباد-تسلط برزبان پرندگان-نرم بودن آهن دردست او-صنعت لباس جنگ[۳۶]و[۲۲]

۱۲-سلیمان:تسخیرباد-تسلط بردیوان-چشمه مس-مرگ اوومورچه[۳۷]و[۲۲]

۱۳-عیسی:تکلم درمهد-ساختن مرغ ازخاک-شفای کورمادرزادوپیس-زنده کردن مردگان[۳۸]و[۳۹]

۱۴-محمد:شق القمر – معراج – مباهله – قرآن - جنگ احزاب - حجاب میان او و دشمنان - دفع توطئه یهودیان بنی نظیر - اصحاب فیل – مسجد ضرار – کوثر – نابود شدن استهزاکنندگان[۴۰] و[۴۱]و[۴۲]

کتب پیامبران[ویرایش]

نوشتار اصلی: کتاب آسمانی

برخی ازپیامبران بویژه پیامبران اولوالعزم دارای کتاب بوده اندکه درقرآن بدانهااشاره شده است

۱-کتاب نوح (صحف اولی)[۴۳]

۲-صحیفه ابراهیم (موجودنیست)[۴۴]

صحیفه ایوب-[۲۲]

اوستاکتاب زردشت بمعنای آگاهی نامه مشتمل بر۵باب (گاهان-یسنه ها-سشتها-خرده اوستا-وندیداد) اوستا،[۴۵]

۳-تورات کتاب موسی بمعنای شریعت ومشتمل براسفارخمسه (خروج-آفرینش-اعداد-تثنیه-لاویان) می‌باشد.[۴۶]

زبور کتاب داود بمعنای سرودمشتمل بر۱۵۰سروداست[۴۷]

صحف انبیای بنی اسرائیل مانند صحیفه دانیال-کتاب یوشع بن نون-کتاب یوئیل-کتاب عاموس-کتاب عوبدیا-کتاب یونس-کتاب میکاه-کتاب ناحوم-کتاب حبقوق-کتاب صفنیاه-کتاب حجی-کتاب زکریا-کتاب ملاکی-کتاب‌های سموئیل-کتاب نحمیا-کتاب ارمیا-سلیمان-[۴۶]

۴-انجیل کتاب عیسی بمعنای بشارت ومشتمل براناجیل متی مرقس یوحناولوقا می‌باشد[۴۸]

۵-قرآن کتاب محمدص بمعنای خواندن مرکب از۱۱۴سوره

ان الله اشتری... وعداعلیه حقافی التوراه والانجیل والقرآن[۴۹]

دیدگاه مسیحیت و یهودیت[ویرایش]

در کتاب مقدس از دو لفظ نبی (navi، נְבִיא) و رائی (ro'eh، ראה) برای پیامبر یا رسول استفاده شده‌است. مورد استفاده رائی به گذشته‌های دور بر می‌گردد که اطلاع دقیقی از آن در دست نیست.[۵۰]

در دیدگاه مسیحیان و یهودیان، «پیامبر» یا «رسول» به اشخاصی گفته می‌شود که توسط خداوند انتخاب می‌شوند تا پیامی تازه از خداوند را به نوع بشر منتقل سازند.

در معنای مذکور، به اعتقاد مسیحیان و یهودیان و بر اساس کتاب مقدس (مجموعه عهد عتیق و عهد جدید{انجیل})، تنها یک پیامبر وجود داشت و او «موسی» بود که شریعت یهود را که شامل ده فرمان یا دستور اصلی و دستورات جزئی دیگری است، برای قوم بنی اسرائیل آورد.

سایر شخصیت‌های اصلی کتاب مقدس که پس از موسی می‌آیند و به نام نبی - مرد مقدس شناخته می‌شوند (به استثنای عیسی مسیح)؛ حامل یا رساننده پیغام جدیدی نیستند و تنها برای گسترش و زنده نگاه داشتن دستورات خداوند در ده فرمان انتخاب می‌شدند.

به علاوه بر اساس کتاب مقدس، به جز موسی که کتاب آسمانی تورات از اوست؛ سایر کتب «عهد عتیق» که پس از موسی نگاشته شده‌اند، حاوی آیین جدیدی نیستند. همچنین، هر چند این کتب چه به دست نبی و چه به دست کاتبین نوشته شده باشند، با هدایت روح القدس به نگارش درآمده‌اند، اما بر خلاف «تورات»، «کتاب آسمانی» محسوب نمی‌گردند.

زندگی انبیای اولیه پیش از موسی نیز در کتاب «تورات» مکتوب می‌باشد. موسی و انبیای پس از او اکثراً دارای معجزه‌هایی نیز بودند که نشانه برگزیدگی آنها محسوب می‌شد، اما انبیای پیش از او - نظیر ابراهیم و نوح - معجزه‌ای نداشته‌اند.

پیامبران و انبیاء در دیدگاه کتاب مقدس، کاملاً مانند افراد عادی هستند:

گناه می‌کنند، مرتکب اشتباه‌هایی می‌شوند، و مانند مردم معمولی زندگی می‌کنند و تنها ویژگی ای که آنهارا برتر می‌سازد، انتخاب آنها از سوی خداوند است.

در دیدگاه کتاب مقدس، ابراهیم نبی بوده‌است.[۵۱] اما برخی معتقدند «ابراهیم»، «اسحاق»، «نوح» و کلیه شخصیت‌های پیش از موسی، نبی یا پیامبر نیستند.[نیازمند منبع] و این افراد را به نام «مرد خدا» یا «خادم خداوند» می‌شناسند.

در اعتقاد یهودیان ملاکی، و در اعتقاد مسیحیان «یحیی» آخرین نبی بوده‌اند.

طبق اعتقاد مسیحیان و کتاب «عهد جدید»(انجیل)، پس از آن خداوند طبق وعده‌ای که داده بود، خود در قالب بشریِ «عیسی مسیح» به زمین آمد تا در ارتباط خویش با انسان، با نوع بشر پیمان جدید(عهد جدید)ی ببندد. نشانه این پیمان مرگ «عیسی مسیح» بر صلیب و زنده شدن دوباره او در روز سوم پس از مرگش بود.

یهودیان «عیسی» را نه نبی می‌دانند و نه پیامبر و نه مسیح. در اعتقاد آنها مسیح موعود(ماشیح که در کتاب مقدس- بخش عهد عتیق وعده داده شده) هنوز نیامده‌است.

بخشی ازمعجزات عیسی:ازدواج در قانا-زنده‌کردن لازاروسعروج عیسی-لعنت درخت انجیر-نابینای بیت‌صیدا

دیدگاه بهائیت[ویرایش]

نوشتار اصلی: مظهر ظهور

در دیدگاه بهائیان، پیامبران یا فرستادگان خداوند اصطلاحاً مظهر ظهور نامیده می‌شوند. ظهور یعنی ظاهر ساختن و نشان دادن چیزی که از قبل معلوم نبوده‌است. مظاهر ظهور الهی افرادی هستند که کلمات خدا را برای بشر ظاهر و عیان می‌نمایند. طبق اصول اعتقادات بهائی، مظهر ظهور، تجلّی‌گاه کامل اسماء و صفات الهی است. بهائیان این اصل را این گونه توضیح می‌دهند که اگر خداوند را همانند خورشید در نظر بگیریم، مظهر ظهور همانند آینه‌ای پاک و صیقلی است که تصویر و پرتوهای خورشید را به بهترین نحو منعکس می‌سازد. امّا این بدین معنا نیست که خداوند از مقام خود در آینه تنزّل نموده‌است، بلکه فقط رحمت و فیض او و صفات و اسماء او در آن آینه تجلّی می‌نماید. مظهر ظهور الهی معصوم است و عصمت او ذاتی است.

بهائیان بر این باورند که خدا در هر زمانی بنا بر اقتضای زمان و مکان، فردی را برای پیامبری بر روی زمین انتخاب می‌نماید. همچنین، نیاز بشر به مظهر ظهور هیچ‌گاه از بین نمی‌رود، زیرا انسان همواره به مربّی و راهنمائی نیازمند است تا او را به سمت کمال هدایت نماید. این مربّی باید بر تمام جنبه‌های زندگی انسان آگاه و در این مورد بصیرتی روشن داشته‌باشد. از نظر بهائیان، فقط مظهر ظهور است که چنین بصیرت و قوّه‌ای را داراست.[۵۲]

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۸/۱۱
سینا خلیلی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.